Ekskluzivno: Evo kako će nakon rekonstrukcije, izgledati Institut za majku i dete i kada počinju radovi:

01/14/2022
od strane Vera Furtula

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta ,,Dr Vukan Čupić", u toku narednih godina, očekuje sveobuhvatna rekonstrukcija. Ova institucija, osnovana je 1950. godine, a na današnju lokaciju u Ulici Radoja Dakića na Novom Beogradu, preselila se 1974. Od tada do danas, nisu izvođene opsežnije intervencije, zbog čega je kompletan kompleks Instituta poprilično zastareo.

Tokom protekle godine, izvedena je najpre prostorno programska analiza, priprema preliminarnog rešenja, a potom i kompletno idejno arhitektonsko rešenje, koje potpisuje ,,Bureau Cube Partners".

Za naš portal, iz ovog biroa, preciziraju detalje rekonstrukcije:

,,Proces projektovanja je u fazi potvrđivanja urbanističkog projekta pred nadležnim organom uprave Grada Beograda. Rokovi za kompletiranje dela investiciono-tehničke dokumentacije, u ovom slučaju projekta za građevinsku dozvolu (PGD-a), namenjenog za ishodovanje iste, planirani su za kraj drugog kvartala 2022. godine.

Projektnom dokumentacijom su pored intervencija iz domena potpune rekonstrukcije kompleksa, planirane i intervencije na izgradnji novih i dogradnji postojećih objekata, kapaciteta i pripadajućih sadržaja kompleksa Instituta. Projektom je previđena i podzemna garaža sa oko devedesetak parking mesta uključujući i mesta namenjena osobama sa posebnim potrebama.

Ukupna bruto razvijena građevinska novoprojektovanog kompleksa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta iznosi oko 40.000 m2.

Rokovi za početak radova su okvirno opredeljeni za kraj 2022. godine, dok se period završetka radova očekuje nakon 24 meseca od momenta početka njihove realizacije, odnosno početkom 2025. godine.

Pored sredstava namenjenih finansiranju pripremnih procesa, koja između ostalog uključuju i sve faze projektovanja i pribavljanje odgovarajućih dokumenata, obezbeđena su i finansijska sredstva, referisana na osnovu strukovnih projekcija, a kojima će biti omogućena nesmetana realizacija projektovanog rešenja.

Vrednost celokupne investicije još uvek nije precizirana do mere potpunog stepena tačnosti, već se to očekuje nakon završetka numeričkog dela dokumentacije i pripadajuće analize troškova", navode iz biroa Bureau Cube Partners u odgovoru za naš portal.

Budući izgled:

Idejnim arhitektonskim rešenjem rekonstrukcije i dogradnje kompleksa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije ”Dr Vukan Čupić”, uz implementaciju prethodno sprovedenog valorizacionog postupka i prostorno-programske analize, projektovan je kompleks sa jasno diferenciranim funkcionalnim segmentima, koji učestvuju u formiranju jedinstvene prostorne celine i to:

- Stacionar i vezni deo stacionara
- Vezni deo - kartoteka i bolnička apoteka
- Pedijatrijska i kardiološka dijagnostika
- Amfiteatar
- Centralna bolnička kuhinja
- Ekonomski deo i roditeljska kuća
- Pedijatrijsko hirurški blok, sa hitnim prijemom, sterilnim blokom i intenzivnim negama
- Hematoonkologija
- Infektivno odeljenje
- Rezervoar tečnog azota
- Rezervoar za kiseonik
- Rezervoari lož ulja
- Stanica medicinskih gasova
- Prijavnica 1
- Prijavnica 2

Obezbeđeni su svi preduslovi da funkcionalno i eksploataciono integrisane celine, numerički označene brojevima od 01 do 09, grade jedinstven funkcionalni i oblikovni integritet kompleksa, dok su ostali njegovi delovi, numerički označeni brojevima od 10 do 16, sada fizički i funkcionalno izdvojeni delovi sistema, koji se mogu smatrati posebnim objektima.

Idejnim arhitektonskim rešenjem, pored samih intervencija na postejećim korpusima u okviru kompleksa, njihovom rekonstrukcijom i/ili dogradnjom, predviđeno je i potpuno uklanjanje pojedinih njegovih delova, ali i izgradnja novih kapaciteta i sadržaja od kojih je najznačajniji novi hirurško-pedijatrijski blok sa hitnim prijemom, sterilnim blokom i intenzivnim negama kojima se u uslovima hitnosti i potrebama za brzim intervencijama pristupa iz pravca ulice Radoje Dakića preko kružnog toka projektovanog ispred samog ulaza radi neometanog kretanja vozila.

Idejnim rešenjem, najviše spratnosti ostvarene su na delu kompleksa označenom pod br. 01, namenjenog smeštaju pacijenata, čija je projektovana spratnost Po+Pr+14 sa uključenom tehničkom etažom.

Kada govorimo o izboru primenjenih materijala u procesu projektovanja implementirani su osnovni principi u pogledu sistemske primene savremenih materijala visokih likovno-estetskih svojstava, kvaliteta, elegancije, trajnosti i vizuelne kompatibilnosti posebno shodno činjenici da prostorna oblikovna razuđenost samog kompleksa u kontekstu horizontalne i vertikalne regulacije zapravo nedvosmisleno i sugeriše vizuelnu celovitost koja je i ostvarena primenom ventilisanih fasadnih sistema u kombinaciji sa strukturalnom zid-zavesom i naglašenim horizontalnim potezima obrađenim u fibro betonskim panelima, opet sinhronizovano postavljenim spram brisoleja projektovanih u polihromatskom maniru kako bi se obezbedila kontrola nad intenzitetom i stepenom osunčanosti u različitim periodima godine.

Dodatno su Idejnim arhitektonskim rešenjem rekonstrukcije i dogradnje nad svim nižim korpusima kompleksa predviđeni ozelenjeni ravni krovovi, sa odgovarajućom termičkom i hidroizolacionom zaštitom, dok su slobodne površine organizovane kroz sistem zelenih nezastrtih i zastrtih površina, kao i adekvatnih kolskih i pešačkih popločanih površina, uz primenu eksterijerskog mobilijara visokog kvaliteta, savremenog nivoa opremljenosti i primenjenog dizajna.

Komentari

90 parking mesta u podzemnoj garazi? Koliko za pacijente tj roditelje?? Opet ce ljudi traziti parking sat vremena i placati kazne jer ne mogu da parkiraju u krugu bolnice kad dovezu dete. Koji mozak je to smislio??
Napiši recenziju